میزان ارزش شناخت از خود برای انسان چقدر است؟

شناخت انسان از خودش، محدود به بخش خود آگاه است؛ که شامل بخش آشکار برای خود و دیگران و بخش اسرار که تنها خود فرد بر آن آگاه است.

 

اما بخش اعظم شخصیت فرد را ناخودآگاه و پنهان او فراگرفته، بطوری که انسان  بر خود و رفتارهایش در بخش نیمه هوشیار و ناهوشیار آگاهی کافی را ندارد، که به اصطلاح “نقطه کور” شخصیت نامیده می شود.

اهمیت شناخت بخش پنهان شخصیت در مبحث موفقیت بسیار ضروری و حتی جز ملزمات است، زیرا منشا نقطه کور و پنهان رفتارهای آدمی است.

اینجاست که دانش شخصیت شناسی به کمک قوانین موفقیت آمده تا بتواند به منشا رفتارها و عاداتی که بر آن ها آگاه نیست دسترسی یابد.

سوالی که اینجا برای مخاطب مطرح میشود:

 میزان ارزش این شناخت از خود برای انسان چقدر است؟

با مسلح شدن فرد به ابزارهای خودشناسی، می تواند منشا عادات، رفتارها، باور ها، ارزش ها و نهایتا انتخاب های خود در:


موقعیت های استرس زا
تعامل با دیگران
سبک حل مسئله
پی ببرد. اینها تمام آگاهی و دانشی است که فرد در زمینه موفقیت در:
زندگی،
کسب و کار و
رشد فردی خود
به آنها نیازمند است، تا بتواند واکنش ها و رفتارها غیرارادی خود را به سطح واکنش ها و رفتارهای کنترل شده و هوشمندانه ارتقا دهد.

 

فلور فریادرس

روانشناس و مستر ان ال پی