هیپنوتیزم و هویت

✔️شما چه کسی هستید؟

????شما آن کسی نیستید ک اطرافیان شما،آنگونه شما را می شناسند!

????شما آن کسی نیستید که فقط و فقط تحت شرایط محیط اطراف خود رشد کرده،و شخصیت پیدا کرده باشید!

????بلکه شما همان کسی هستید که فکر می کنید هستید….

????بله شما فقط وفقط همان کسی هستید که فکر می کنید هستید.

⁉️حال سوال اینست که شما چطور فکر می کنید؟

⁉️آیا نحوه ی تفکر شما یک تفکر مثبت و توام با احساس رضایت از خود و محیط پیرامونی خودتان است؟یا اینکه به عکس شیوه ی تفکر شما بر نقاط منفی و تاریک زندگی متمرکز است؟

????نکته جالب وقابل تعمق اینست که چه شما بر نکات منفی یا بر عکس نکات مثبت تمرکز نمایید،
در حقیقت موجود در دنیای خارج از وجود شما ،هیچ تغییری ایجاد نمی شود ولی این نحوه ی تفکر شماست که آینده یپش روی شما را می سازد
اینکه عده ای در مواجهه با یک رویداد واحد شیوه ی تفکر مثبت را در پیش می گیرند وگروه دیگر شیوه ی تفکر منفی را ، ثابت شده است که بطورصرف و قطعی درارتباط با ماهیت رویداد نیست و فقط به شیوه ی تفکر افراد هر گروه بستگی دارد.

????و خود هیپنوتیزم روشی است که می توانیم با استفاده از آن به تعریف دوباره ی نحوه ی تفکر خود بپردازیم و با انتخاب یک روش تفکر مثبت ،ضمن ساختن آینده ای روشن به تغییرات اساسی در هویت خودمان ایجاد کنیم. به گونه ای که حتی اطرافیان خود را از دیدن این تغییرات مثبت شگفت زده نمائیم.

 

دکتر ناصر دکانی

پزشک، هیپنوتراپ و مدرس بین المللی ان ال پی و بیزینس کوچینگ