یادگیری خود شناسی است

شخصیت شناسی، آموزش و  یادگیری سیاستمدارانه عمل کردن نیست؛ بلکه

یادگیری خود شناسی است.

به عبارت دیگه به سطح بالاتری از آگاهی از خود می رسی، جایی که با خودت مواجه میشوی؛ نقاط قوت  ونقاط قابل بهبودت را  می شناسی. از نقاط قوت خود بهره میبری  ونقاط ضعف را می پذیری و در جهت بهبود آنها حرکت می کنی.

تو به چه میزانی از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خود آگاهی؟

 درک می کنی تمام انسانها نقاط ضعفی دارند و باید آنها را درک کرد؛ البته نه درک سیاستمدارانه بله درک آگاهانه و انسانی، بعبارت دیگر می پذیریم تمام انسانها ممکن است خطا واشتباه کنند و خطا واشتباه آنان احتمالا بواسطه نوع شخصیت ونگاه آنهاست نه بخاطر دشمنی و بی ارزش کردن ما.

بعبارتی انسان ها همواره در موقعیتی که قرار دارند، عکس العملی را انتخاب میکنند که معتقدند بهترین رفتار در ان موقعیت است.

شخصیت شناسی فرصتی است که ترس هایت رو  بشناسی و بتوانی با آنها مواجه شوی و بدانی کجاها بواسطه انها و ناآگاهانه رفتار درستی نداشتی.
اینکه ما یاد می گیریم  در مواجهه با انسانها طوری عمل کنیم که به ارزش های انان احترام بگذاریم و فقط الویت، ارزشهای خودمان نباشد.  این رفتار سیاستمدارانه نیست!! چون من آگاهانه و هوشمندانه تصمیم می گیرم که هرچند اولویت اول خودم هستم؛ اما با انتخاب نوع کلمات و لحن مناسب هرچند نظرم با آنها ۱۸۰ درجه متفاوت باشد،  باعث شوم یک ارتباط
برد- برد بوجود آید. خودشناسی مکانیست که اگر انسانها  اگر بخواهند می توانند تولدی دوباره را تجربه کنند.

تولدی آگاهانه، اینبار با گزینش آگاهی نسبت به ارزش ها باورها و رفتارهای خود و انسانهای اطرافشان همراه با پذیرش هوشمندانه تفاوتهای خود با سایر انسان ها.

فلور فریادرس

روانشناس و مستر ان ال پی