هيپنوتيزم کلید طلایی برای تغییر و پیشرفت

وین دایر چه خوب گفته است که :《قبل از اینکه چیزی را انجام دهید ،یاد بگیرید در ذهن خود، نقش آن فردی را که میخواهید باشید، ایفا نمائید.》
در واقع این گفته به درستی ‌و سادگی به نقش ذهن و تاثیرات آن در رسیدن به اهداف اشاره می کند.
‌انسانهای بسیاری را دیده ام که وقتی برای خود هدفی انتخاب می کنند، تصور درستی از نتایج رسیدن به هدف خود ندارند و یا حتی تصویری از خود را در حالیکه به هدف خود دست یافته اند ،نمی توانند ببینند!؟
و اصلاً چه فرقی می کند که پیش از رسیدن به قله های موفقیت و اهداف خود ، بتوانی خود را در آنجا ببینی؟ موفقیت را حس کنی؟ و ندای درونت را در آنجا بشنوی؟
الف) اینکه زمانی که شما در هنگام هدف گذاری در ذهن خود، نقش آن فردی را که می خواهید باشید به تصویر می کشید. می توانید به احساس درونی خود توجه کنید و براساس آن راستی و درستی هدفی را که انتخاب نموده اید، ارزیابی کنید. زمانیکه در موقعیت هدف، احساس خوبی دارید به این معنی است که هدف مناسبی را انتخاب نموده اید‌.
و برعکس وقتی که در موقعیت هدف، احساس مطلوبی ندارید، این نشان دهنده ی عدم تناسب هدف شما با سطوح عصبی -منطقی شماست‌،یعنی هدفی که انتخاب نموده اید‌،هدف مناسبی برای شما نیست.به عبارت دیگر شما پیش از آنکه در مسیر هدف خود گام بردارید بدون صرف انرژی و زمان بسیار می توانید با کمترین هزینه و به سرعت تناسب هدف انتخابی خودتان را ،مورد ارزیابی قرار دهید و در صورت عدم تناسب هدف، نسبت  به جایگزینی آن با هدفی مطلوب و درست اقدام نمائید‌.
ب) چنانچه هدف انتخابی شما یک هدف مناسب شما باشد(مطابق بخش الف)حالا شما می توانید با دیدن آن و پذیرش خود در موقعیت هدف–قبل از اینکه به آن دست یابید — انرژی مضاعفی برای حرکت در مسیر رسیدن آن بدست آورید.
من بعنوان یک درمانگر هیپنوتیزمی و با استفاده از هیپنوتیزم به منظور هدفگذاری درست پس از اینکه فرد، در حالت خلسه (هیپنوتیزم) قرار گرفت از موقعیت های الف و ب برای یک هدفگذاری درست استفاده می نمایم.  نتایج آنچنان فوق العاده و شگفت انگیز هستند، که حتی پس از دست یابی به اهداف ،باور آن برای افرادی که خود آنرا تجربه نموده اند، سخت و دشوار است.
دکتر ناصر دکانی
پزشک، هیپنوتراپ و مدرس بین المللی و مستر ترینر  ان ال پی